Welcome‎ > ‎News‎ > ‎

"Living Castle" - cultural outdoor activities at the Hunyad Castle

posted Jul 5, 2013, 5:41 AM by Claus Zapffe
(For announcement in Romanian, see below)

The „Living Castle” project brings an innovative concept to the Romanian cultural field, by changing the way the general public relates and reacts to both built and immaterial heritage. The project speaks about changing the manner in which these bond with the public with or without cultural background.

Through this project, SC Moderno Architecture & Design SRL started exploiting the results of an European project (ECHOE), co-financed by EU within the Grundtvig Programme.

This project approached the issue of methodology in relation of heritage with the adult education and outdoor activities, involving studying methods, combining study for and about national heritage with educating people in their own spare time. After identifying the needs and problems in this area, the project created theoretical means that would help with the methodological part for trainers and cultural and educational organizations. Furthermore practical approaches have been developed to create and incorporate some educational programmes for adults, and the Corvin Castle (Hunyad Castle) from Hunedoara was one of the selected locations for this project.

Taking over the results of this project, which generated the first ideas and concepts regarding the bond between the public and heritage, the project „Living Castle” conjuncts the build heritage with active involvement of the tourists in preserving and protecting the heritage.

The project is meant for a large area of beneficiaries (tourists, local community, cultural and tourism operators).
The project wants to bring back to life the social history of past times and the immaterial heritage and to offer a vision from inside of the day to day life within the Corvin Castle (Hunyad Castle) by actively integrating the public into the museum life.

Through the pilot scenarios of the project, the visitor will become an actor who will recreate an imaginary assault over the castle and a medieval banquet.

Scenarios will have both theoretical and practical parts over what it means to prepare the castle during an assault (doors locking, military training, armed guard in the army, cleaning the military equipment and weapons, inspection of supplies, living animals gathering and preparation for a prolonged assault, etc) up to preparing a banquet (preparing the feast, explaining the recipes, table arrangements, social and entertaining activities related to the epoque). The participant public will be confronted in an interactive way with the realities of that specific age to which the heritage objective belongs to. In this way the educational step of the museal activity gains modern and interdisciplinary aspects.

Scenarios will be conducted based on the theoretical expertise offered by the partners of the project, both in terms of museums knowledge and public interaction with culture life.

Project duration: June – October 2013
Project budget: 55,213 RON
NCF funding: 49,691 RON

Contact:
ESUA by S.C. Moderno Architecture & Design S.R.L.
(+40) 31 221 0 221

Partners:


“Castelul viu” – activitate culturală pentru publicul larg outdoor la Castelul Corvinilor

Proiectul “Castelul viu” aduce în sfera culturală românească un concept inovator, acela de schimbare a modului în care se formează și activează relația publicului larg, nediferențiat la nivel cultural sau pe alte criterii,cu patrimoniul, atât cel construit, cât și imaterial.

Inițiatorul acestui proiect, SC Moderno Architecture & Design SRL, a pornit prin acest proiect de la exploatarea rezultatelor unui proiect european multinațional (ECHOE), la care a luat parte în calitate de partener, finalizat în anul 2013 și co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Grundtvig. Acest proiect a abordat problema metodelor de a combina educația pentru și despre patrimoniu cu educația adulților în aer liber. În urma identificării nevoilor și dificultăților din domeniu, au fost create instrumente teoretice care să ofere îndrumare metodologică pentru formatori și organizații din domeniul culturii și al educației. Ulterior au fost dezvoltate abordări practice pentru crearea și implementarea unor programe educaționale combinate pentru adulți iar Castelul Huniazilor din Hunedoara (monument medieval UNESCO, cel mai important și cel mai bine conservat castel din România) a fost una dintre locațiile selectate.

Preluând expertiza internațională care a generat primele idei și concepte legate de relația public-patrimoniu, proiectul “Castelul viu” pune în conjuncție patrimoniul construit cu implicarea activă a turiștilor în actul de conservare și protejare a acestuia.

Proiectul este destinat unei arii largi de beneficiari (turiști, comunitate locală, operatori din domeniul cultural și turistic). Scopul proiectului este de a aduce la viață istoria socială a epocilor apuse și patrimoniul imaterial și de a oferi o viziune din interior a vieții de zi cu zi a Castelului Huniazilor, prin integrarea publicului în demersul muzeal.

Activitățile proiectului prevăd desfășurarea unor scenarii pilot cum ar fi un asediu imaginat al castelului și un banchet medieval nobiliar, care să se realizeze cu implicarea publicului, devenit astfel din vizitator actor. Scenariile vor avea atât componente cu informații teoretice, cât și părți practice asupra a ceea ce înseamnă pregătirea castelului pentru a face față unui asediu (baricadarea porților, instrucție militară, gardă înarmată, curățarea armelor și echipamentelor militare, inspectarea proviziilor, aducerea de animalelor vii și pregătirea pentru un asediu prelungit, etc), până la organizarea unui banchet (pregătirea ospățului, explicarea rețetelor, asezarea meselor, a veselei tipic medievală, etc, desfășurarea acestuia). În acest fel, publicul participant va fi confruntat cu realitățile specifice epocii căreia îi aparține obiectivul de patrimoniu, într-o manieră interactivă. În acest fel demersul educațional al activității muzeale capătă valențe de modernitate și interdisciplinaritate.

Scenariile vor fi realizate pe baza expertizei teoretice oferite de către partenerii proiectului, atât din punct de vedere muzeal dar și al interacțiunii publicului cu aria culturală.

Durata proiectului: iunie – octombrie 2013
Valoarea totală a proiectului: 55.213,00 Lei
Din care: Finanțare AFCN 49.691,00 Lei
Comments